Våra stadgar

Antagna den 11/11 1990 Fastställda av Årsmöte den 25/2 1992.

Stadgar för Vollsjö Danssportklubb Stiftad 1990-11-11
IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING

Definition
Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Mål och Inriktning
Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt som psykiskt som socialt och kulturellt avseende. Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar. Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.
Ändamål
Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Hemort
Föreningen har sin hemort i Vollsjö
 
Medlemskap
§ 1
Medlemskap intages i föreningen av styrelsen efter ansökan, som skall vara åtföljd av inträdesavgift, om sådan fastställts av Årsmötet. Styrelsen får uppdra åt sektionsstyrelse eller särskild person att intaga medlem. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av styrelsen. Genom beslut av Årsmötet får person på förslag av Styrelsen kallas till ständig medlem eller hedersmedlem i föreningen. Om rätt att kalla enskild person till hedersledamot eller ständig ledamot i Styrelsens stadgas i 9§ RF:s stadgar.
 
§2
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till Styrelsen och anses därmed ha omedelbart ha lämnat föreningen. Har medlemmen ej betalat föreskriven avgift till föreningen, bestämmer Styrelsen om avgiften skall betalas eller inte. Medlem som inte betalat årsavgift under två år får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.
§3
Föreningsmedlemmen får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har
försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen.
Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att
yttra sig inom viss av Styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).
I beslutet om uteslutningen skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet
avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt.
Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 79§ punkt 1 och 80§ RF:s stadgar.
Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.
 
Medlem
§4
Medlem:
 •  Har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • Har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.
 • Skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen.
 • Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
§5
Medlem skall betala den årsavgift som bestämts av Årsmötet.
Ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställts av Årsmötet. Hedersmedlem är befriad från avgifter.
Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.
 
§6
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former
som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av Styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke.
Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

STYRELSEN
§7
Föreningens angelägenheter handhas av Styrelsen. Den skall – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar – verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger särskilt att:
 • tillse att för föreningen bindande regler iakttas
 • verkställa beslut
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • ansvara för och förvalta föreningens medel
 • och förbereda årsmötet.
§8
Styrelsen består av ordförande och 4 övriga ledamöter. Jämte 3 suppleanter
 
§9
Styrelseledamöter och suppleanter väljs av Årsmötet för tid som sägs i 22 § bland föreningens röstberättigade medlemmar.
Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleanter, vilken enligt den mellan suppleanterna bestämda ordning står i tur, som styrelseledamot för tiden t.o.m nästföljande Årsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.
Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt reglerna i 9 § andra stycket RF:s stadgar.
 
§ 10
Föreningens firma tecknas av Styrelsen eller, om Styrelsen så bestämmer, av två
styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.

§ 11
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter bestämmer.
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.
 
§ 12
Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden leder Styrelsens
förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för
föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland Styrelsens ledamöterenligt Styrelsens bestämmande, varvid dock nedan angivna uppgifter bör ankomma på sekreteraren och kassören.
Sekreteraren:
 • att förbereda Styrelsens sammanträden och föreningens möten
 • att föra protokoll över styrelsen sammanträden
 • att registrera och förvara skrivelser
 • att tillse att fattade beslut verkställs
 • att om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och förvara kopior av dessa
 • att årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen
Kassören:
 • att se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter
 • att se till att föreningen söker de bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl. som finns att få
 • att driva in fodringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt se till att det finns verifikationer över dessa
 • att svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra kassabok över föreningens räkenskaper
 • att i förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration samt lämna arbetsgivare- respektive kontrolluppgifter
 • att årligen upprätta balans- samt resultaträkningar
 • att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs
 • att i den mån RF:s samlingsförsäkring eller vederbörande SF:s försäkringar är tillräckliga,enligt beslut av Styrelsen, tillse att såväl föreningens verksamhet som föreningens idrottsmaterial, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade till betryggande belopp
 • att utarbeta underlag för budget
   
§ 13
Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden Januari-December.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet till och med Årsmötet påföljande år.
 
Revision
§ 14
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de begär, samt när det gäller revision av förvaltning för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före Årsmötet.
Revisorerna skall granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret samt till Styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före Årsmötet.
 
Sektioner
§ 15
Föreningen har för sin idrottsliga verksamhet följande i sektion (sektioner), nämligen
................................................................................................................................................... Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av föreningens Årsmötet eller av extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga.
 
§16
Ledningen för varje sektion utövas aven sektionsstyrelse, bestående av ordförande
och .............. övriga ledamöter. Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberättigade medlemmar.
a) av föreningens Årsmöte
b) av möte med de föreningsmedlemmar som bedriver den idrottsgren vilken handhas av
sektionen. Årsmötet skall godkänna sektionsmötets val av sektionsstyrelse
(Stryk det ej lämpliga av alt a och b)
Härutöver får Styrelsen utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrelsen.
 
§ 17
Styrelse fastställer, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, de befogenheter som sektionsstyrelsen har.
 
§ 18
Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budgeten och planen inges till Styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.
 
Möten
Ordinarie möte
§ 19
Med föreningen hålls Årsmöte i Februari månad och möte ........... gånger årligen.
Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte.
Kallelse jämte dagordning för Årsmötet översänds till medlemmarna senast .........4 veckor...(minst 3 veckor) före mötet eller kungörs inom samma tis av Styrelsen i ortspressen samt genom anslag i klubblokalen el. dylikt. Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före Årsmötet.
 
§ 20
Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst .......15.....(lägst 12 år och högst 15år) samt hedersmedlem har rösträtt på mötet. Denne är personlig och får inte överlåtas på annan.
Medlem som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.
 
§ 21
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är
närvarande på mötet.
 
§ 22
Vid Årsmötet förekommer följande ärenden:
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt rösträknare.
6.  Sektionsstyrelsernas och Styrelsens verksamhetsberättelser samt , resultat- och balansräkning för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över Styrelsens och sektionstyrelsernas förvaltning under det senaste
räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret. 11. Val av
a)  föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av .... 1 ....år.
b)  halva antalet övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av ...... 2 ...... år.
c)  ....3 ...... suppleanter i Styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ... 1... år.
d)  2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år, i detta val får inte styrelsens ledamöter och ej
heller sektionsstyrelsens ledamöter delta.
e)  3 Iedamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande.
f)  beslutomerforderligtantalombudtillSDF-möten.
Stadgar för Vollsjö Danssportklubb Stiftad 1990-11-11
12. Godkännande av sektionsmötens val av sektionsstyrelse.
13. Behanding av förslag , som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av sektionsstyrelse
eller röstberöttigad medlem minst 21 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller
upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar, före mötet.
14. Övriga frågor.
Frågan av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med
på dagordningen för mötet.
 
Extra möte
§ 23
Styrelsen får kalla föreningens medlemmarna till extra möte, om sådant möte behövs.
Vidare är Styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när en revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar .
Underlåter Styrelsen att inom 14 dagar kalla till möte, får den som krävt mötet kalla till detta. Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt genom anslag i klubblokalen el. dylikt.
Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.
 
§ 24
Om rösträtt på extramöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller
vad som sägs i 20 § och 21 §.
 
Beslut, omröstning
§ 25
Beslut fattas med acklamation (dvs med ja- nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan
begärs.
Med undantag för de i 26 § första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet (se kommentar till 8 § i RF:s stadgar).
Omröstning sker öpppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.
 
Stadgefrågor m.m
§ 26
Endast Årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet.
Mötet, som utlysts för prövning av sådan fråga, får besluta om bildande eller nedläggning av sektion. I sådant fall behövs endast enkel majoritet för beslutet.

§ 27
I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av Styrelsens och Årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges vederbörande SF.
Beslut om bildande eller nedläggning av idrottssektion skall översändas till vederbörande SF.
§28
Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande
SF:s stadgar, tävlingsreglemente och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. Ordförande och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter finns tillgängliga för medlemmarna.